Horários

 • 11:30h

  Hatha Yoga Suave

  60''

 • 13:00h

  Hatha Yoga

  60''

 • 18:30h

  Vinyasa Yoga

  90''